Kalendarz

O krok dalej... w ramach Ligi Mistrzów

Nazwa projektu: ”o krok dalej…”

"Wydarzenie odbywa się w ramach 2. Amatorskiej Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Nordic Walking Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking 2017. 
Organizatorem 2. Amatorskiej Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Nordic Walking jest Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking (www.psnw.pl), organizator REWOLUCJI Nordic Walking, ale także szkoleń instruktorskich, trenerskich i sędziowskich w całej Polsce w obszarze Nordic Walking, członek Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Regulamin
2. AOLMNW PSNW 2017: www.liganordic.pl” pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

ORGANIZATORZY: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka
w Zawichoście we współpracy z Miastem i  Gminą Zawichost, Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking  (www.psnw.pl)


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Trasa o długości ok. 10 km. Uczestnicy marszu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

Termin i miejsce wydarzenia:

Data: 10.06.2017

Godzina: 9.00 – 15.00

Adres: Nadwiślańska, 27-630 Zawichost - „Stadion w Zawichoście”


2. ZASADY UCZESTNICTWA  

W marszu biorą udział osoby w każdym wieku. Uczestnicy do 18 roku życia biorą udział w marszu pod opieką opiekuna. Obowiązkiem opiekuna niepełnoletniej osoby jest posiadanie pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego do udziału w imprezie sportowej z zaznaczeniem, iż nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w marszu Nordic Walking.  Treść oświadczenia/zgody poniżej:

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem uczestnictwa
w zajęciach oraz marszu w ramach wydarzenia pn. „o krok dalej…” oraz akceptuję zawarte w przedmiotowym regulaminie postanowienia.

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, uniemożliwiających wzięcie udziału w zajęciach i ponoszę z tytułu złożonego oświadczenia pełną odpowiedzialność.

Przyjmuję do wiadomości, że udział w wydarzeniu odbywa się na własną odpowiedzialność i organizator nie ponosi odpowiedzialności za doznane przez Uczestnika szkody osobowe i majątkowe.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją tego przedsięwzięcia oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. „
– podpis uczestnika/opiekuna prawnego

3. ZGŁOSZENIA

Rejestracja uczestników będzie się odbywać osobiście na miejscu startu lub mailowo: prezespsnw@gmail.com do dnia 09.06.17

Zgłoszenie powinno zawierać:

Imię, nazwisko uczestnika

Adres mailowy

Kontakt tel. / mail.

Lub jeżeli zgłaszane są grupy:

Nazwa grupy

Imię, nazwisko koordynatora grupy

Ilość osób w grupie

Adres mailowy do koordynatora grupy 

Kontakt tel. do koordynatora grupy

Udział w projekcie jest bezpłatny.

4. UWAGI KOŃCOWE

1. Marsz mają formę ruchową Nordic Walking.

2. Marsz prowadzą wykwalifikowani i doświadczeni instruktorzy i trenerzy Nordic Walking PSNW/PZLA.

3. Uczestnicy marszu zobowiązani są do posiadania własnych kijów do nordic walking oraz do wykonywania poleceń instruktorów Nordic Walking.

4. Uczestnik jest zobowiązany do informowania w czasie marszu prowadzących o jakichkolwiek niepokojących reakcjach organizmu.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zdrowotne oraz pozostawione lub zaginione rzeczy w czasie trwania marszu.

6. Zgłoszenie udziału do marszu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu oraz zgodną na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych.

7. Organizator zapewnia nagrody dla uczestników - 10 voucherów zakupowych o wartości 100 zł każdy od sponsora Ligi Mistrzów marki Regatta Polska w ramach projektu Rusz się, vouchery zostaną rozlosowane wśród wszystkich uczestników na mecie / www.regatta.pl

UWAGA!    
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzenie ewentualnych zmian.

Ze sportowym pozdrowieniem – organizatorzy – Załoga PSNW LOSZ Zawochost.

HARMONOGRAM wydarzenia:

9.00-10.00 obowiązkowa rejestracja uczestników, odbiór pakietów startowych
10.00-10.15 przywitanie gości otwarcie imprezy dyr. MOW Zawichost - Dariusz Obarski
10.15-10.45 rozgrzewka i przypomnienie prawidłowej techniki NW – Paulina Ruta – prezes Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking
10.45-13.00 - wspólny marsz NW, dystans około 10 km
13.00-13.15 - zakończenie marszu, wspólne zajęcia rozciągające z instruktorami i trenerami PSNW
13.15-14.00 - poczęstunek dla wszystkich gości (zupa, jabłka)
14.00-15.00 - pokaz twórczości własnej wychowanków MOW Zawichost, losowanie nagród
ok. 15.00 - zakończenie wydarzenia.

Tel. do Koordynatora wydarzenia: 
Piotr Statuch, koordynator LOSZ PSNW Zawichost - 534 990 123.

 powrót...

WYDARZENIA PARTNERSKIE

WSPÓŁPRACA